Swydd Wag i Brynwr / Rheolwr Caffael

21/01/2015

Bydd yr Ymgeisydd yn gyfrifol am sicrhau bod y deunyddiau sy’n ofynnol ar gyfer prosiectau’n cael eu darparu ar yr amser cywir yn unol â’r rhaglen a’r cyllidebau a ragwelir, gan roi adborth i’r rheolwyr ynglŷn ag amser darparu’r archeb. Bydd gan yr ymgeisydd ran hanfodol i’w chwarae mewn helpu i sicrhau bod contractau’n broffidiol am eu bod yn gyfrifol am sicrhau mai’r deunyddiau mwyaf cost-effeithiol a phriodol sy’n cael eu prynu.

 Mae gweithgareddau arferol y swydd yn cynnwys:

 • darparu prisiau ar gyfer yr holl ddeunyddiau sydd wedi eu cynnwys yn narluniadau a chynlluniau’r prosiect;
 • canfod cyflenwyr posibl a chynhyrchion newydd;
 • cysylltu gydag amrywiaeth o gyflenwyr ac is-gontractwyr i gael amcanbrisiau ac i gytuno ar amseroedd trosgludo;
 • cadw cofnodion manwl a chynnal amserlen waith wedi’i threfnu’n dda;
 • asesu pa mor ddibynadwy yw cyflenwyr ac is-gontractwyr;
 • delio’n effeithiol gyda heriau gyda chyflenwyr a llif y deunyddiau;
 • sicrhau cydymffurfiad â gofynion diogelwch, iechyd ac amgylcheddol y deunyddiau a’r gwasanaethau;
 • rhoi cyngor i amcangyfrifwyr neu syrfëwyr y prosiect ynglŷn â chost debygol eitemau unigol;
 • cysylltu’n agos gyda’r amcanbrisiwr ar y cam cyflwyno tendr i sicrhau bod cost fanwl gywir wedi ei darparu ar gyfer y prosiect;
 • paratoi a chynnal adroddiadau costau er mwyn sicrhau’r effeithiolrwydd gorau o fewn y busnes;
 • negodi a chytuno ar y telerau mwyaf ffafriol bosib gyda’r cyflenwyr unwaith mae contract wedi’i sicrhau.

 Nodweddion Personol

I fod yn brynwr, bydd angen i’r ymgeisydd fod â:

 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • Sgiliau negodi
 • Medrusrwydd gyda ffigurau a’r gallu i reoli cyllideb
 • Meddwl dadansoddol
 • Sgiliau TG
 • Sgiliau gweithio mewn tîm
 • Y gallu i flaenoriaethu tasgau a rheoli eich amser i gwblhau gwaith o fewn yr amseroedd gofynnol

  Dylai’r ymgeisydd:

 • Allu adeiladu perthynas dda gyda phobl o bob math
 • Fod yn berswadiol
 • Fod yn barod i wneud penderfyniadau a chymryd y cyfrifoldeb amdanynt
 • Fod yn drefnus, yn frwdfrydig a gallu dibynnu arno/arni ei hun

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl yma, anfonwch eich CV at yr Hollingsworth Group, St Ives Way, Engineer Park, Sandycroft, Sir y Fflint, CH5 2QS neu anfonwch ebost at Denbbie@hollingsworthbros.com, gan gynnwys CV cyfredol.