Yr Hollingsworth Group yn creu mynedfa newydd i AUK “i leihau’r tagfeydd”

13/01/2015

Mae’n bleser mawr gan yr Hollingsworth Brothers gyhoeddi eu bod yn agor mynedfa newydd i waith AUK ym Mrychdyn. Y disgwyl yw y bydd y gyffordd sydd wedi’i rheoli gan signal, a fydd yn darparu mynediad i’r safle o’r A5104 Ffordd Gaer, yn gostwng y tagfeydd traffig sy’n digwydd oherwydd yr holl gerbydau sy’n gyrru i mewn i’r safle.

Dyma’r buddsoddiad diweddaraf yn y gwaith ym Mrychdyn sy’n cynhyrchu’r adenydd ar gyfer holl awyrennau masnachol AUK ac sy’n cyflogi mwy na 6,000 o bobl.

Mae’r gyffordd newydd gyda rheolaeth signal ar yr A5104 Ffordd Gaer yn cynnwys lôn bwrpasol i’r dde i draffig sy’n dod i mewn i’r safle o gyfeiriad Saltney a slipffordd i gerbydau sy’n dod i mewn o gyfeiriad y parc siopa.

Mae’r giât ogleddol newydd yn cymryd lle’r fynedfa flaenorol i gerbydau i AUK ar hyd Copse Lane ac mae wedi’i llunio i gymryd cerbydau nwyddau trwm yn ogystal â thraffig ysgafn at yr adeiladau yn rhan ogleddol y gwaith.

Meddai Pennaeth y gwaith ym Mrychdyn, Paul McKinlay: “Mae hwn yn fuddsoddiad mawr gan AUK a fydd yn cael effaith bositif ar ein cymdogion drwy ostwng y tagfeydd traffig sy’n digwydd wrth i gerbydau ddod i’r safle ac rydym wedi gofyn i bawb sy’n gweithio yma ddefnyddio’r fynedfa sydd fwyaf priodol i’w man gweithio nhw.

“Hoffwn ddiolch i’r trigolion lleol am eu hamynedd yn ystod y cyfnod pan wnaethom y gwaith yma.

“Am fod gwaith gweithgynhyrchu’n digwydd drwy’r amser, mae’n hollbwysig ein bod yn gweithio mewn ffordd effeithlon.

Mae’n hanfodol cadw’r mynediad i’r safle’n hawdd i’r cerbydau hynny sy’n dod â nwyddau i mewn, yn enwedig am ein bod yn cludo rhai o’n hadenydd ar y ffordd fawr i sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau o’r holl opsiynau cludiant sydd ar gael.”

Mae’r giât ogleddol yn cynnwys porthdy diogelwch newydd, ac mae mynedfa o hyd i gerddwyr a beiciau ar hyd Copse Lane.