Swydd Wag i Uwch Syrfëwr

04/11/2015

Dyma’r cyfrifoldebau’n fras:

 • Paratoi dogfennau tendro a chontract, yn cynnwys biliau niferoedd;
 • Rhoi amcan o brisiau a dyfynbrisiau;
 • Paratoi adroddiadau cysoni gwerth a chostau’n fisol;
 • Gwneud gwaith rheoli risgiau, gwerth a chostau;
 • Cynghori am y strategaeth gaffael;
 • Adnabod, dadansoddi a datblygu ymatebion i risgiau masnachol;
 • Paratoi a dadansoddi costau ar gyfer tendrau;
 • Dyrannu gwaith i is-gontractwyr;
 • Darparu cyngor am hawliau cytundebol;
 • Dadansoddi canlyniadau ac ysgrifennu adroddiadau manwl am gynnydd;
 • Rhoi gwerth i’r gwaith cyflawn a threfnu taliadau;
 • Cadw’n ymwybodol o’r gwahanol gontractau adeiladu sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd;
 • Deall goblygiadau rheoliadau iechyd a diogelwch;
 • Goruchwylio a mentora staff tirfesur eraill;
 • Cysylltu a thrafod gyda chleientiaid.

Nodweddion Personol 

Fel Syrfëwr Meintiau, bydd angen i’r ymgeisydd fod â:

 • Sgiliau cyfathrebu gwych
 • Sgiliau trafod
 • Medrusrwydd gyda ffigurau a’r gallu i reoli cyllideb
 • Meddwl dadansoddol
 • Sgiliau TG
 • Sgiliau gweithio mewn tîm
 • Y gallu i flaenoriaethu tasgau a rheoli eich amser i gyflawni gwaith o fewn yr amser gofynnol

Dylai’r ymgeisydd:

 • Allu adeiladu perthynas dda gyda phobl o bob math
 • Fod yn berswadiol
 • Fod yn barod i wneud penderfyniadau a chymryd y cyfrifoldeb amdanynt
 • Fod yn drefnus, yn frwdfrydig a gallu dibynnu arno / arni ei hun

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl yma anfonwch eich CV at yr Hollingsworth Group, St Ives Way, Engineer Park, Sandycroft, Sir y Fflint, CH5 2QS neu anfonwch ebost at Debbie@hollingsworthbros.com, gan gynnwys CV cyfredol.