Hollingsworth Group | Y Gadwyn Gyflenwi

“Mae’r Hollingsworth Group yn croesawu partneriaid sydd â’r un feddylfryd i weithio gyda ni”

Yn rhan o’n hymrwymiad i wella’n barhaol, mae’r Hollingsworth Group yn gwneud adolygiad trwyadl o gaffaeliad unrhyw is-gontractwyr y bwriadwn eu defnyddio. Rydym yn benderfynol ein bod am:

  • Wella’r broes o gymhwyso is-gontractwyr o flaen llaw am le ar ein rhestr ‘gymeradwy’ a’n timau adeiladu ac amcanbrisio gan ddethol is-gontractwyr priodol i wneud bid am ein contractau a gwneud gwaith arnynt.
  • Roi detholiad priodol o is-gontractwyr i’n timau adeiladu ac amcanbrisio i wneud bid am waith ac i wneud gwaith ar ein contractau.
  • Ddangos ein agwedd bositif tuag at faterion megis diogelwch, iechyd galwedigaethol, stiwardiaeth amgylcheddol ac amrywiaeth.

Yn syml iawn, llenwch ein Ffurflen Gais y Gadwyn Gyflenwi neu siaradwch gydag un o’n rheolwyr llinell.>